• Late Subramanya Raj Urs (Chaduranga)
  • Prof. Dr. P. V. Nanja Raj Urs, Mysore
  • Bharathi Urs, Mysore
  • K. B. Jayachandra Raj Urs